Verdieping Nieuwe Waterweg voltooid: HydroLogic monitort verwachte effecten op verzilting

Published on 25 oktober 2019 by Marieke van Slooten

Op 3 oktober 2019 vond de ceremoniële opening van de verdiepte Nieuwe Waterweg en Botlek plaats, verricht door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) samen met COO Ronald Paul van Havenbedrijf Rotterdam.

Door de verdieping kunnen grotere schepen onder meer de Botlekhavens bereiken. Deze voor scheepvaart gewenste verdieping betekent echter ook dat het zoute zeewater bij lage rivierafvoeren verder landinwaarts kan doordringen, wat niet ten koste mag gaan van de zoetwatervoorziening voor landbouw, drinkwater, natuur en industrie. In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, waterschappen en drinkwaterbedrijven heeft HydroLogic de verwachte effecten op het gebied van verzilting bepaald en mitigerende maatregelen ontwikkeld waarmee de zoetwatervoorziening in de Rijn-Maasmonding op peil blijft. Momenteel is HydroLogic betrokken bij de monitoring waarbij de werkelijke verziltingseffecten nauwgezet worden gevolgd.

Verziltingsmonitor

Voor het waterbeheer in de regio is het van belang om de gevolgen van de verdieping in beeld te brengen. Een bijkomend effect van het verdiepen van deze open toegang naar zee is de toename van de verzilting. Voorafgaand aan de verdieping is het verwachte effect van de verdieping op de verzilting in de regio Rijn-Maasmonding bepaald in het milieu effect rapport (m.e.r.). Daaruit volgend zijn een monitoringsplan en meetplannen voor het aspect verzilting opgesteld. Het doel van de verziltingsmonitor is om vast te stellen of het effect van de verdieping op de verzilting in lijn is met hetgeen is voorspeld en gekwantificeerd in het beoordelingskader (uit het m.e.r.) en of de uitgevoerde mitigerende maatregelen voldoende effectief zijn om de waterbeschikbaarheid op hetzelfde niveau te houden als voor de verdieping.

In de Rijn-Maasmonding wordt de (mate van) verzilting sterk beïnvloed door onder andere de rivierafvoer en de waterstanden op zee. Wanneer de rivierafvoer daalt, zoals bijvoorbeeld in de tweede helft van 2018, dan kan het zoutere zeewater verder de Rijn-Maasmonding instromen dan bij hogere rivierafvoeren . Stormopzet op zee zorgt er eveneens voor dat het zoutere zeewater verder de Rijn-Maasmonding indringt. De natuurlijke variaties van zee en rivier zijn bepalend voor het optreden van verzilting in de RMM. Daarmee is het een forse monitoringsuitdaging om het specifieke effect van de verdieping te isoleren van deze natuurlijke variaties. De monitoring is daardoor een meerjarig proces dat hoge eisen stelt aan de metingen, statistische analyses, modellering en expert kennis om uiteindelijk vast te kunnen stellen of het verziltingseffect conform verwachting is.

Verdieping Nieuwe Waterweg verziltingsmonitor HydroLogic

De Nieuwe Waterweg

De Rotterdamse havens vormen een van de grootste petrochemische havens ter wereld. De toegangspoort tot het Botlek-gebied, de Nieuwe Waterweg was tot voor kort niet toegankelijk voor zeeschepen met een diepgang van meer dan 13,5 meter. Van 2018 tot en met 2019 is de Nieuwe Waterweg daarom over een lengte van 25 km tussen Hoek van Holland en de Botlek, gemiddeld 1.5 meter dieper gegraven. Nu kunnen grotere schepen tot wel 50% meer lading per schip naar de Botlek brengen.

HydroLogic zal de komende tijd het Havenbedrijf blijven ondersteunen in het monitoren en rapporteren van de effecten van de verdieping op de verzilting en daarmee achterliggende gebruiksfuncties in de Rijn-Maasmonding.