OWASIS – Actuele bodemvocht-informatie helpt de operationeel waterbeheerder

Peilbeheer draait om het beheersen van oppervlakte- en grondwaterpeilen en om het beheersen van de waterbalans. Te veel of te weinig water betekent overlast of schade voor gebruikers. Om te kunnen anticiperen op extreem natte en extreem droge situaties is inzicht in het historische en verwachte verloop van de hoeveelheid vocht in de bodem voor het peilbeheer van groot belang.

OWASIS beoogt dit inzicht in de vochttoestand van de bodem te verschaffen door naast bodemvocht ook de beschikbare bodemberging en de ondiepe (freatische) grondwaterstand te leveren. OWASIS combineert satellietinformatie en metingen met kennis van het watersysteem en hydrologische processen tot een landsdekkend en dagelijks informatieproduct.

Lees hier het artikel (vanaf p. 32)

In het artikel OWASIS: actuele bodemvocht-informatie helpt de operationeel waterbeheer, gepubliceerd in het vakblad van Water Matters in september 2019, wordt het concept van OWASIS nader toegelicht. Tevens demonsteren de auteurs eerste inzichten uit toepassing van OWASIS in de waterbeheerpraktijk.