Hoogwaardig afstroom-en infiltratiemodel PriceXD

Extreme neerslag komt vaker voor en zorgt steeds vaker voor hinderlijke situaties, wateroverlast en zelfs schade in stedelijk gebied. In het HydroCity-project is een nieuwe aanpak ontwikkeld waardoor meer inzicht ontstaat in wat er met de gevallen neerslag gebeurt. Het afstroom- en infiltratiemodel PriceXD laat zien welk deel van de neerslag via de straatkolken in het riool loopt, welk deel infiltreert en welk deel over het oppervlak afstroomt en onder bepaalde omstandigheden tot wateroverlast leidt.

PriceXD modelleert de stedelijke hydrologie zeer gedetailleerd. Daarbij integreert het hoogwaardige ruimtelijke informatie van de hydrologische kringloop met hydraulische modellering van de onder- en bovengrond.

Hiermee kan de stedelijk waterbeheerder beter extreme neerslagevents modelleren. Hij kan inzicht krijgen in de werkelijk opgetreden wateroverlast en de effectiviteit van (bovengrondse) maatregelen bepalen.

Dit artikel is verschenen in RIONEDreeks 18, Ervaringen met de aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied, 2014.

Download artikel

Auteurs M. Spijker, HydroLogic, W. Dassen, HydroLogic, I. Loovers, gemeente Amersfoort