Milieueffectrapportage verdieping Nieuwe Waterweg

De haven van Rotterdam wordt verdiept. Hierdoor kunnen grotere schepen de Botlekhavens bereiken. Dit betekent ook dat zeewater verder landinwaarts kan doordringen. Dat kan leiden tot problemen of schade. Het rivierwater wordt niet alleen voor scheepvaart gebruikt, maar ook voor bijvoorbeeld drinkwater, natuur en landbouw. HydroLogic heeft voor het Havenbedrijf Rotterdam de effecten van de verdieping op de verzilting van de Rijn-Maasmonding in beeld gebracht.

Effect verdieping op verzilting Rijn-Maasmonding

Verzilting wordt op verschillende manieren zichtbaar, variërend per locatie en tijd van het jaar. In de eerste fase van het onderzoek hebben we afgebakend welke gebruiksfuncties in de Rijn-Maasmonding mogelijk effect zouden kunnen verwachten en hoe we dit effect het best konden meten of berekenen.

In de tweede fase hebben we dit beoordelingskader ingevuld door het slim combineren van bestaande data, tools en instrumenten. We hebben hierbij intensief samengewerkt met een panel van verziltingsdeskundigen en een klankbordgroep van gebruikers . De m.e.r. is voor het onderdeel verzilting zonder opmerkingen van het bevoegd gezag of inspraakreacties van belanghebbenden vastgesteld.