Milieueffectrapportage en monitoring aspect verzilting bij verdieping Nieuwe Waterweg

De verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek is voltooid. Hierdoor kunnen grotere schepen onder meer de Botlekhavens bereiken. Dit betekent ook dat zeewater verder landinwaarts kan doordringen. Deze voor scheepvaart gewenste verdieping betekent echter ook dat het zoute zeewater bij lage rivierafvoeren verder landinwaarts kan doordringen, wat niet ten koste mag gaan van de zoetwatervoorziening voor landbouw, drinkwater, natuur en industrie. HydroLogic heeft voor de verdieping van de Nieuwe Waterweg in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam het verziltingsonderzoek uitgevoerd en HbR gedurende het gehele proces ondersteund vanaf de vergunningsaanvraag tot en met de monitoring in de uitvoerende fase.

Effect verdieping op verzilting Rijn-Maasmonding

De mate van verzilting in de Rijn-Maasmonding wordt onder andere beïnvloed door de rivierafvoer en de waterstanden op zee, en varieert per locatie en tijd van het jaar. HydroLogic heeft voor het milieueffectrapport het effect van de verdieping op de verzilting in de Rijn-Maasmonding in beeld gebracht. In deze eerste fase van het onderzoek hebben we afgebakend welke gebruiksfuncties in de Rijn-Maasmonding mogelijk effect zouden kunnen verwachten. Met het opstellen van het monitoringsplan en de meetplannen hebben we vastgesteld hoe we het werkelijke effect het beste kunnen volgen en toetsen aan hetgeen is berekend.

In de tweede fase hebben we dit beoordelingskader ingevuld door het slim combineren van bestaande data, tools en instrumenten. We hebben hierbij intensief samengewerkt met een panel van verziltingsdeskundigen en een klankbordgroep van gebruikers.

Verziltingsmonitor

Op dit moment is HydroLogic betrokken bij de meerjarige monitoring van het effect van de verdieping op de verzilting in de Rijn-Maasmonding. Het doel van de verziltingsmonitoring is om vast te stellen of het verwachte effect van de verdieping in lijn is met het hetgeen is voorspeld en gekwantificeerd in het beoordelingskader uit het milieueffectrapport en of de mitigerende maatregelen voldoende effectief zijn om de waterbeschikbaarheid in de Rijn-Maasmonding op hetzelfde niveau te houden als voor de verdieping.

Bij deze verziltingsmonitoring worden gedurende meerdere jaren metingen verzameld en geanalyseerd. De resultaten worden gerapporteerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Adviescommissie en het bevoegd gezag (i.e. Rijkswaterstaat). De rapportage is opgesteld als iReport, in een online rapportageomgeving, waarin ook gebruik gemaakt wordt van online beschikbare meetgegevens. In 2018 zijn kwartaalrapportages opgesteld en in maart 2019 is de eerste jaarrapportage opgeleverd aan het bevoegd gezag.