Detachering Deltaprogramma:
opstellen handreiking Ruimtelijke Adaptatie

De deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is gericht op het op orde houden van ons land tegen de dreigingen van overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Door bij het inrichting van een gebied, stad of gebouw al rekening te houden met klimaatverandering en overstromingsrisio’s, kunnen we de kans op schade beperkt houden, ondanks een groeiende bevolking en economie. Om deze verandering van mindset in gang te zetten, wordt er door het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering een ‘handreiking Ruimtelijke Adaptie’ opgesteld. HydroLogic schrijft mee, met een brede blik, vanuit haar expertise op het gebied van water.

De Handreiking Ruimtelijke Adaptatie beschrijft via de stappen ‘weten’, ‘willen’ en ‘werken’ hoe gemeenten, provincies of waterschappen een zogenaamde adaptatiestrategie kunnen opstellen. Bij de stap Weten gaat het om het in beeld brengen van de kwetsbaarheid van een gebied. Willen gaat over het formuleren van ambities en realistische strategieën om die ambities waar te kunnen maken. Werken richt zich op het verankeren van de strategieën in plannen, convenanten, contracten en projecten.

Om de gewenste verandering in ruimtelijke adaptatie op gang te brengen, is juist de combinatie van kennis uit diverse disciplines doorslaggevend voor de succesvolle transitie. Daarom werkt HydroLogic, als communicatieve water-expert, samen in een netwerk van stedebouwkundigen, rioleurs, landschapsarchitecten, bodem- en groendeskundigen en ruimtelijke ordenaars.

Bron foto’s: Databeeldbank