De geautomatiseerde waterbalans

Hét nieuwe gereedschap voor de hydroloog

 

Eind 2018 rees bij veel waterbeheerders de vraag hoe het watersysteem ervoor stond na de extreem droge zomer van 2018 en hoe nat deze winter zou moeten worden om het watersysteem weer op orde te krijgen. De droom van iedere waterbeheerder: een real-time waterbalans met actuele informatie over berging en fluxen in een (deel)watersysteem. Tot voor kort was het opzetten van een waterbalans tijdrovend werk. Daarom heeft HydroLogic samen met Waterschap Brabantse Delta een geautomatiseerde waterbalans ontwikkeld waarmee voor ieder deelgebied en voor iedere gewenste periode met een druk op de knop een waterbalans kan worden gegenereerd en gepresenteerd

Voor het maken van een waterbalans dienen alle relevante in-termen (bijvoorbeeld neerslag) en uit-termen (bijvoorbeeld verdamping) van een watersysteem bij elkaar opgeteld te worden. Het resultaat is een grafiek die laat zien óf en hoeveel er netto in- of uit het systeem is getransporteerd en door welke processen dit is veroorzaakt.

Via de tool kan de gebruiker het gebied, de periode, het gewenste tijdsinterval en de gewenste termen in de grafiek selecteren. De grafieken worden vervolgens automatisch gegenereerd. Naast de basis balanstermen (neerslag, verdamping en debiet) zullen de komende maanden ook andere termen (kwel/wegzijging, overstort) worden toegevoegd aan de balans om een nog gedetailleerder beeld te krijgen van de werking van het watersysteem. Door de duidelijke, uniforme lay-out is de waterbalans behalve een handige tool voor hydrologen ook een uitstekend communicatiemiddel waarmee kennis over een watersysteem met verschillende belangenbehartigers eenvoudig gedeeld kan worden.

geautomatiseerde waterbalansen

Voorbeeld van een geautomatiseerde waterbalans voor KRW gebied Aa of Weerijs voor tijdsintervallen van een jaar en een maand.