Dashboard waterveiligheid geeft waterbeheerder snel en actueel inzicht in naderend hoogwater

Bij een verhoogde afvoer op de IJssel én verhoogde waterstanden in de IJssel Vecht-Delta is het voor keringsbeheerders van Waterschap Drents Overijsselse Delta van groot belang om een goed en actueel beeld te krijgen in verwacht hoogwater en van de actuele dijksterkte van waterkeringen. Daarom heeft HydroLogic heeft samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta het dashboard waterveiligheid ontwikkeld.

HydroNET en ArcGIS StoryMaps

Het dashboard waterveiligheid maakt gebruik van de mogelijkheden van bestaande en bewezen software pakketten die al door het waterschap werden gebruikt: ArcGIS Online en HydroNET. ArcGIS Online wordt gebruikt voor de ruimtelijke visualisatie en HydroNET voor het verzamelen, modelleren, monitoren en interpreteren van de tijdsafhankelijke data.

Actuele Dijksterkte

Een belangrijk onderdeel van het dashboard is het in beeld brengen van de Actuele Dijksterkte van waterkeringen. Hiervoor wordt de actuele en verwachte belasting op de kering in HydroNET berekend en getoetst aan de maximaal toelaatbare belasting per deeltraject. De actuele belasting wordt in detail berekend op basis van een combinatie van metingen en modelverwachtingen van waterstanden en wind en eigenschappen van de kering. Het resultaat van deze berekening wordt vervolgens geaggregeerd voor een overzichtelijk beeld van de huidige en verwachte status per deeltraject van de keringen. De Actuele Dijksterkte geeft de keringbeheerder inzicht in het mogelijk optreden van bepaalde faalmechanismen, zoals macrostabiliteit en piping, als gevolg van hoge waterstanden, golven of overslagdebiet. Daarnaast biedt het dashboard ook direct een handelingsperspectief. Zo ziet de beheerder direct waar aanvullende dijkinspecties nodig zijn en kan hij collega’s en dijkwachters zo effectief mogelijk inzetten tijdens hoogwatersituaties.

Overzichtskaart met de actuele en verwachte sterkte per dijktraject.
Naast de overzichtskaart bevat het dashboard ook kaarten per faalmechanisme.

Mobiele weergave van het dashboard waterveiligheid met van links naar rechts:
De actuele en verwachte waterstanden bij de hoofdmeetpunten van het waterschap, de
actuele en verwachte waterstanden bij kunstwerken getoetst aan de signaal- en sluitpeilen
en de actuele sterkte voor het faalmechanisme piping.

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het dashboard waterveiligheid meerdere keren succesvol kunnen gebruiken tijdens hoogwatersituaties. Dit leverde veel positieve ervaringen op (zoals tijdens storm Ciara begin 2020) en weer nieuwe wensen voor doorontwikkeling.

Ondertussen heeft ook Waterschap Vallei en Veluwe een vergelijkbaar dashboard geïmplementeerd.

Wilt u meer informatie over het dashboard? Neem dan contact op met Bram Schnitzler (Bram.Schnitzler@hydrologic.com).