Meer inzicht in beregening met landelijke beregeningskaart

Beregening van landbouwpercelen vormt tijdens het groeiseizoen een substantiële onttrekking van oppervlaktewater en grondwater. De onttrokken hoeveelheden en de locatie van de beregening worden in Nederland niet structureel geregistreerd. Dit bemoeilijkt het beheer van het oppervlakte- en grondwater, omdat het lastig is te anticiperen op een onbekende watervraag. Ook de evaluatie van het gevoerde beheer is niet eenvoudig wanneer de mate van beregening, vaak de grootste watervrager in een agrarisch gebied, onbekend is.

Om toch kwantitatieve analyse te kunnen doen, wordt gewerkt met een potentiële beregeningskaart. Op deze kaart is per perceel ingeschat of een perceel beregend is en of de beregening met grond- of oppervlaktewater beregend wordt. In opdracht van STOWA en de ESA hebben eLEAF en HydroLogic een beregeningskaart opgesteld voor het jaar 2018. De beregeningskaart geeft per perceel een kans weer dat dit perceel tijdens het groeiseizoen van 2018 is beregend.

Het project is in een aantal stappen uitgevoerd:

  1. Op basis van eerdere onderzoeken en projecten is een methodiek uitgewerkt voor het schatten van de beregeningskans op perceelsniveau, gebaseerd op meteorologische en agro-hydrologische omstandigheden.
  2. De beregeningskaart van 2018 is vergeleken met beschikbare veldgegevens en er is een vergelijking uitgevoerd met de bestaande beregeningskaart
  3. Op basis hiervan is de methodiek op details aangepast. De resulterende kaart is in GIS-formaat opgeleverd aan STOWA en de waterschappen.

De beregeningskaart is in twee formaten beschikbaar: een vectorbestand met alle percelen in Nederland (gebaseerd op de Basisregistratie Percelen voor 2018) en een gridbestand, waarin de perceelinformatie is opgeschaald naar gridcellen van 250×250 m.

Download Beregeningskaart 2018 – Vectorbestand (Percelen)

Download Beregeningskaart 2018 – Gridbestand