HydroLogic ontmoet u graag 29 maart op de Waterinfodag!

Published on 13 maart 2018 by Leanne Reichard

Slim Waterbeheer kent geen grenzen

Dit thema staat centraal in onze bijdragen in workshops en presentaties tijdens de Waterinfodag. In onze beursstand geven wij demonstraties en gaan wij graag met u in gesprek.

Wat zijn uw ervaringen met slim waterbeheer? Wij delen ook onze ervaringen met u en laten voorbeelden zien uit de praktijk.

In de samenvattingen onder dit bericht vindt u informatie over onze bijdragen aan de Waterinfodag:

Kom ook en doe mee aan discussies en het delen van kennis en ervaring!

Het HydroLogic Team

Voor meer informatie: www.waterinfodag.nl.


Actuele vullingsgraad van de bodem in beeld dankzij satellietdata

Actuele informatie over de vullingsgraad van de bodem is van groot belang voor waterbeheerders tijdens droogte- en wateroverlastsituaties. Met een actueel beeld van de huidige en verwachte vullingsgraad van de bodem kan door slim operationeel waterbeheer optimaal gebruik gemaakt worden van de ruimtelijke verschillen om daarmee wateroverlast en schade door droogte te voorkomen. Deze informatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de slim watermanagement ambities.

In januari 2017 is HydroLogic samen met Stowa/SAT Water, WUR, Rijkswaterstaat WVL en ESA gestart met het ontwikkelen van een nieuw informatieproduct voor de actuele en verwachte vullingsgraad van de bodem in het OWASIS-NL project. Hiervoor wordt slim gebruik gemaakt van verdampingdata van satellieten, radar neerslagdata en geavanceerde verwachtingsmodellen. Na een intensief ontwerp- en ontwikkeltraject is dit informatieproduct met een resolutie van 250 x 250 meter vanaf 1 januari 2018 operationeel beschikbaar voor heel Nederland.

Het nieuwe informatieproduct wordt vanaf 1 april 2018 bij wijze van test in gebruik genomen door waterbeheerders van Waterschap Aa en Maas en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (tevens geestelijk vader van dit concept). Door deze nieuwe informatiebron op te nemen in het dagelijks beheer wordt waardevolle informatie verkregen over de nauwkeurigheid en de toegevoegde waarde binnen de operationele processen van de waterschappen.

Tijdens deze sessie praten we u bij over de laatste ontwikkelingen en wisselen we graag met u van gedachten over mogelijke toepassingen hiervan in het waterbeheer.

Thema: Slim Watermanagement
12:20 – 13:05 uur| Zaal: Dexter 24
Sprekers: Joost Heijkers, Matthijs van den Brink & Bas Boterman / Sat-water, Waterschap de Stichtse Rijnlanden & HydroLogic


Slim Watermanagement – over grenzen heen kijken

In 2000 is het Kierbesluit genomen met als doel de vismigratie te bevorderen. Na een lange aanloop gaan de Haringvlietsluizen in 2018 voor het eerst op een kier, wat leidt tot de instroom van zout zeewater en een brakke zone op het Haringvliet. Het Kierbesluit sluit aan bij de trend in het Nederlandse waterbeheer om verschillende belangen (scheepvaart, waterveiligheid, zoetwatervoorziening, ecologie, recreatie) zoveel mogelijk naast elkaar te bedienen via slim, flexibel en situationeel operationeel waterbeheer. Dit ‘waterbeheer op het scherpst van de snede’ zorgt ervoor dat de beschikbare marges in het watersysteem steeds beter worden benut om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen of het functioneren van het ecologisch systeem te verbeteren. In de context van het Nederlandse waterbeheer zijn de marges waarbinnen dit kan vaak beperkt. Andere voorbeelden hiervan zijn het flexibel peil voor het IJsselmeergebied en verfijning van het stuwprotocol Nederrijn-Lek.

In de workshop zullen we aan de hand van concrete projecten, zoals het Kierbesluit Haringvlietsluizen, bespreken hoe met slim, flexibel en situationeel beheer van natte kunstwerken verschillende belangen zo goed mogelijk naast elkaar kunnen worden bediend. Hoe SWM naast beheergrensoverschrijdend ook belangenoverschrijdend werkt en wat dit concreet oplevert.

Thema: Slim Watermanagement
14:00 – 14:45 uur | Zaal: Dexter 24
Sprekers: Pieter Beeldman, Maarten Spijker & Meike Coonen / RWS-WNZ & HydroLogic


Waterschappen hebben hoogwaters 2018 in het Vizier

Het jaar 2018 kent een onstuimig begin voor de waterbeheerders in Nederland. Gelijk na het sluiten van alle 5 de grote stormvloedkeringen op 3 januari als gevolg van een storm stond de volgende dreiging voor de deur: hoogwater op de rivieren. Deze hoogwatersituatie was voor de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland een mooie kans om het net in gebruik genomen Vizier calamiteitsysteem in praktijk toe te passen.

Vizier is een geautomatiseerd calamiteitendraaiboek voor waterbeheer, dat de waterbeheerders ondersteunt bij de opschaling en opvolging van calamiteiten als gevolg van hoogwater op de rivieren of stormvloed vanuit zee. Vizier monitort continu de waterstanden en waterstandsverwachtingen op de grote rivieren. Het toetst per object langs de rivieren (coupures, dijkposten, etc.) of opschaling nodig is en verstuurt op basis daarvan waarschuwingen. Op deze manier kan het waterschap een naderend hoogwater zien aankomen en zich optimaal voorbereiden. Vizier informeert en toont maatregelen en acties die genomen moeten worden, zoals het opschalen van de calamiteitenorganisatie, het sluiten van coupures en het inzetten van dijkwachten. Het biedt gebruikers een persoonlijke takenlijst en dashboard met de alleen de voor hèn relevante informatie.

Vizier is ontwikkeld op initiatief van twee waterschappen en dankzij inzet van generieke software (HydroNET en Axxerion) direct toepasbaar en schaalbaar naar de praktijk van de waterbeheerders. In deze presentatie delen wij onze ervaringen tijdens ontwikkeling, implementatie en gebruik van een geautomatiseerd calamiteitendraaiboek voor waterbeheer.

Thema: Slim Watermanagement
15:15 – 16:00 uur | Zaal: Dexter 24
SprekersSander Loos, Olaf Lem, Sebastiaan Gouw & Martijn van Berkel / HydroLogic, Waterschap Rivierenland, Axxerion & Waterschap Aa en Maas