Hoe ondersteunt de beregeningsmonitor de waterschappen?

Published on 20 juli 2020 by Glenn Morvan

Met de verwachte klimaatverandering zullen droge periodes in Nederland in de toekomst vermoedelijk vaker voor gaan komen. Waterschappen zullen daarom vaker moeten nadenken over maatregelen omtrent beregening, maar hoe komt u er als waterschap snel achter of de regels rondom de maatregelen worden nageleefd, zonder een sterke toename van de handhavingskosten en -inspanningen?

De beregeningsmonitor assisteert waterschappen in het monitoren van maatregelen omtrent beregening. De monitor integreert verschillende data en geeft de waterbeheerder inzicht in waar- en wanneer beregend wordt.

Pilotonderzoek beregeningsmonitor

In mei 2020 hebben HydroLogic en eLEAF samen met zeven deelnemende waterschappen (Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Scheldestromen en Waterschap Zuiderzeeland) en de STOWA samen een pilotonderzoek afgerond. In dit pilotonderzoek zijn een aantal methodes getoetst voor het detecteren van beregening door middel van satellietdata. Binnen het beheersgebied van Waterschap Scheldestromen werden Tholen en Sint Philipsland als pilotgebied bepaald.

Dit pilotonderzoek heeft aangetoond dat verschillende soorten sensoren op satellieten in staat zijn om beregening te kunnen detecteren in Nederland. In Figuur 1 is bijvoorbeeld te zien dat de rood omlijnde gebieden, waar actieve beregening heeft plaatsgevonden, natter zijn dat wat op basis van de gevallen neerslag verwacht wordt. Daarnaast heeft dit onderzoek laten zien dat het combineren van satellietdata met aanvullende operationele data zoals verdampingsdata en bodemvochtdata veel perspectief biedt. Voor een completer beeld van de toepassing van de beregeningsmonitor in Nederland is het daarnaast van belang dat aanvullende pilotonderzoeken worden uitgevoerd voor hoger gelegen gebieden in Nederland met een meer zandige ondergrond dan het klei-gedomineerde pilotgebied Tholen en Sint Philipsland.

Pilot beregeningsmonitor

Figuur 1. Voorbeeld van een beregeningsdetectie (rode kaders) uit het pilotonderzoek van de Beregeningsmonitor.

 

Integratie met OWASIS

In het vervolg zullen we ons daarom gaan richten op het integreren van satellietdata met beschikbare data uit innovatieve modellen zoals het OWASIS product en op het toetsen van dit geïntegreerde model in het zand-gedomineerde zuiden en oosten van Nederland.

Samen met geïnteresseerde Nederlandse waterschappen en de STOWA willen HydroLogic en eLEAF hiermee tot een bruikbare toepassing komen die waterschappen zal helpen bij een duurzame en eerlijke verdeling van de beschikbare watervoorraden.

Meer informatie? Neem contact op met Glenn Morvan via glenn.morvan@hydrologic.com of 033 475 35 35.

 

Foto: Catstyecam / Shutterstock.com