Verdieping Nieuwe Waterweg

De haven van Rotterdam wordt verdiept. Hierdoor kunnen grotere schepen Botlekhavens bereiken. Een neveneffect is dat ook het zeewater verder landinwaarts kan doordringen. Onder bepaalde omstandigheden kan dat leiden tot problemen of schade, omdat het rivierwater niet alleen voor scheepvaart wordt gebruikt, maar voor tal van andere functies, zoals drinkwater, natuur en landbouw. In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam brengt HydroLogic de effecten in beeld van de verdieping op de verzilting van de Rijn-Maasmonding.

Verzilting manifesteert zich in diverse gedaanten, variërend per locatie en tijd van het jaar. In de eerste fase van het onderzoek hebben we precies afgebakend welke gebruiksfuncties in de Rijn-Maasmonding mogelijk effect zouden kunnen verwachten en hoe dit effect het best in beeld gebracht kan worden. In de tweede fase hebben we dit beoordelingskader ingevuld, door het slim combineren van bestaande tools en instrumenten en in samenspraak met een panel van verziltingsdeskundigen enerzijds en een klankbordgroep van gebruikers anderzijds.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn